ترومبوز ورید های عمقی

ترومبوز ورید های عمقیترومبوز ورید های عمقی|50619161|vhr|ترومبوز ورید های عمقی
با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : ترومبوز ورید های عمقیمطالب دیگر:
📗154- عملكرد پروژه آب بند سد شهید عباسپور📗155-بررسی وضعیت فرسایش و رسوبگذاری در سد زاینده رود📗156-بررسی پتانسیل فرار آب در سازندهای كارستی مخزن و تكیه گاه سد میرزای شیرازی📗157- شناسایی ماهیت ترك پایه ١٨ سد سفیدرود📗158- برخی ملاحظات در ارزیابی پایداری دینامیكی سدهای خاكی📗159-ارزیابی اثر تغییرات تراز آب مخزن روی پاسخ دینامیكی سدهای سنگریز با رویه بتنی📗160-بررسی تجربی هواده ها در تخلیه كننده های تحتانی سدها📗بررسی رابطه متقابل بین کیفیت اقلام تعهدی و مازاد بازده سهام(تعداد صفحات:15)📗161- كاربرد روش مهندسی ارزش در طراحی سد و تونل انتقال آب گاوشان📗162-تحلیل تنش- كرنش استاتیكی سدهای خاكی با هسته آسفالتی📗163- كاربرد طبقه بندی توده های سنگی در تخمین پارامترهای ژئوتكنیكی سد گتوندعلیا📗بررسی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و مازاد بازده سهام: یک تحلیل تجربی (تعداد صفحات:20)📗164-تحلیل دینامیكی سد مسجد سلیمان📗165-بررسی اثر وضعیت ناپیوستگی ها بر اندركنش سد قوسی با پی سنگی📗166-كاربردی ژئوتكستایل بعنوان فیلتر در سدهای خاكی📗بررسی ارتباط بین مالکیت عمده و آشفتگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(تعداد صفحات:12)📗167- توصیف چشمه های زمین لرزه ای گستره ساختگاه سد كارون ۴ با نگرشی ویژه به پدیده های ریخت زمینساختی📗مدل ارزشیابی سهام جدید و تخصیص سرمایه برای استفاده سرمایه گذاران در بلندمدت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران( تعداد صفحات :12)📗168- اندركنش سد و مخزن با شرط مرزی غیرانعكاسی📗بررسی رابطه بین آراستگی محیط کار کارکنان و بعد اخلاقی مسئولیت پذیری سازمان(تعداد صفحات:19)📗169- زمان متحمل برای وقوع شكست هیدرولیكی در سدهای خاكی📗170- تحلیل سه بعدی انتقال تنش در هسته رسی سدهای خاكی واقع در دره های تنگ📗171- معیار گسیختگی غیر خطی برای تحلیل سدهای بتنی غلطكی (RCC)📗172-تحلیل دینامیكی سد خاكی ماملو📗سنجش ارتباط بین فنآوري اطلاعات و ارتباطات و كارآفريني سازماني با كیفیت خدمات در دانشگاه علوم پزشکي (تعداد صفحات:15)